top of page

PODMÍNKY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lada Nejčevová, IČ 06947557 se sídlem Horní Újezd 111, 675 22 dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

      adresa: Horní Újezd 29, 675 22 Horní Újezd, Česko

      email: info@zbozizbali.cz

      telefon: + 420 775 974 925

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,      kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný          souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Wix.com) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních         údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Lada Nejčevová, se sídlem 675 22 Horní Újezd 111, IČ: 06947557, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Třebíči (dále jen „Správce“).

 

Subjektu osobních údajů (dále jen „Subjekt“) zpracovává Správce tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,

 • adresu,

 • e-mail,

 • telefonní číslo.

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • plnění smlouvy plynoucí z nákupu zboží na e-shopu www.zbozizbali.cz,

 • zasílání reklamních sdělení (pouze Subjektům, kteří k tomu dali souhlas).

Doba zpracování osobních údajů je 15 let.

 

Správce ukládá osobní data v administraci e-shopu. Dále jsou tato data uložena na serverech společnosti Wix.com. Uložená osobní data jsou zabezpečena pomocí zaheslovaného přihlášení do administrace e-shopu, SSL certifikátu.

 

Přístup k osobním datům má Lada Nejčevová a pověřený zaměstnanec e-shopu. Všechny osoby byly poučeny o nakládání s osobními údaji ve smyslu nařízení Nařízení (EU) 2016/679.

 

Dále jsou osobní data dostupná Zpracovatelům osobních dat – Česká pošta, s. p., a to pouze k účelům stanoveným ve zpracovatelských smlouvách.

 

Jako Subjekt osobních údajů vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení (EU) 2016/679 máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na úpravu osobních údajů

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Právo na výmaz osobních údajů

 

Správce osobních údajů zastupuje v nakládání s osobními údaji paní Lada Nejčevová. V případě dotazu či žádosti ji kontaktujte přes e-mail info@zbozizbali.cz.

Payment Methods
bottom of page